Od 1992 roku pomagamy
zachować zdrowie i radość życia
22 774 55 31
22 775 31 89

 • Poniedziałek - piątek
  7:00 - 20:00
 • Sobota
  7:00 - 13:00
 

Psycholog dziecięcyRolą psychologa dziecięcego jest zweryfikowanie, czy rozwój i zachowanie dziecka nie odbiega od normy.
Jeżeli martwcie się Państwo o swoje dziecko, proponujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z:

 • agresją,
 • depresją u dziecka,
 • edukacją (np. dysleksja rozwojowa, fobia szkolna),
 • kontaktami społecznymi,
 • lękiem separacyjnym,
 • masturbacją dziecięcą,
 • moczeniem nocnym,
 • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • nieśmiałością,
 • odżywianiem,
 • przemocą (której dziecko było świadkiem),
 • rozwodem/ rozstaniem rodziców,
 • rozwojem,
 • śmiercią bliskiej osoby,
 • wychowywaniem,
 • zazdrością o rodzeństwo.


Praca terapeutyczna z dziećmi:

 • ze spektrum autyzmu,
 • z ADHD,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną np. z osobami ze spektrum autyzmu,
 • z niepełnoprawnością intelektualną, padaczką,
 • z problemami rozwojowymi,
 • z problemami z emocjami,
 • z problemami społecznymi,
 • z zespołem Downa.


Trening umiej
ętności społecznych (TUS) 
Warsztaty, które mają na celu wspomagać rozwój dziecka w sferze umiejętności społecznych, budowaniu relacji interpersonalnych oraz doskonaleniu umiejętności pracy w grupie na konkretnych ćwiczeniach i zadaniach. Podczas zajęć dzieci mają możliwość nauczenia się nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, wyrażania myśli, emocji tych dobrych i złych w sposób akceptowalny przez otoczenie, rozwiązywania konfliktów oraz nauczenie się funkcjonowania każdego dnia w grupie rówieśniczej. Warsztaty będą prowadzone z elementami dramy, arteterapii, treningu zastępowania agresji, relaksacji, bajkoterapii oraz Weroniki Sherborn.

Warsztaty skierowane są do dwóch grup wiekowych max. 10 osób w grupie: grupa młodsza 5-6 lat, grupa starsza 10-12 lat. Przy­ję­cie do grupy Tre­ningu Umie­jęt­no­ści Spo­łecz­nych poprze­dzone jest kon­sul­ta­cją u psy­cho­loga, w celu zebrania wywiadu dotyczącego funkcjonowania dziecka na co dzień.

Terapia ręki
Zajęcia terapii ręki polegają na wspieraniu rozwoju tzw. małej motoryki u dzieci. Warto z nich skorzystać, jeśli dostrzegasz u swojego dziecka któryś z poniższych objawów:

 • kłopoty z cięciem, lepieniem, wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików,
 • niechęć do rysowania
 • niedokładne kreślenie szlaczków i literek,
 • nieprawidłowe trzymanie ołówka - ściskanie go za lekko, lub za mocno.


Psychomotoryka

Terapia adresowana jest do dzieci z następującymi trudnościami rozwojowymi:

 • brak orientacji w przestrzeni i w czasie tj. np.: brak zaufania do siebie i trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem, nieśmiałość, mała samodzielność,
 • brak znajomości stron „lewa – prawa”,
 • duża męczliwość, niezręczność, „potykanie się o własne nogi”,
 • łatwość tracenia równowagi,
 • mylenie określeń: dziś – jutro – wczoraj, teraz – potem,
 • mylenie pojęć: nad – pod, za – przed, do – z,
 • opóźniony rozwój mowy i trudności w porozumiewaniu się: dysfazja, zaburzenia artykulacji, opóźnienie w konstrukcji zdań,
 • słaba koordynacja ruchowa lub jej brak (trudności z chodzeniem po schodach, nauką jazdy na rowerze, itp.),
 • trudności w uczeniu się i problemy szkolne:
  • mylenie kolorów i kształtów,
  • trudności i niechęć do rysowania, rysunek ubogi w szczegóły,
  • trudności w opanowaniu umiejętności liczenia, czytania, pisania;
 • trudności w wykonywaniu czynności ruchowych,
 • występowanie współruchów,
 • wyraźne opóźnienie znajomości schematu ciała (np. nieprawidłowe nazywanie części ciała i rysowanie postaci człowieka),
 • zaburzenia lateralizacji, tj. brak dominacji jednej ze stron ciała, lewej lub prawej,
 • zaburzenia zachowania o charakterze nadpobudliwości ruchowej lub emocjonalne, trudności z koncentracją uwagi, połączone często z niską samooceną dziecka. Lękliwość, bierność, nadwrażliwość, objawy depresji, impulsywność,
 • zbyt długo utrzymująca się oburęczność, brak przewagi w używaniu lewych lub prawych części ciała.

Grafik 

ŻYCIE - Przychodnia Lekarska - Centrum Zdrowia Nowy Dwór Mazowiecki
Prywatna Przychodnia Lekarska Życie
ul. Targowa 8, Nowy Dwór Mazowiecki
Obowiązek informacyjny RODO
Lider Przedsiębiorczości

Przychodnia Życie od 25 lat świadczy usługi medyczne
dla mieszkańców powiatu nowodworskiego i okolic.
Zapraszamy do Przychodni w Nowym Dworze Maz.

Przychodnia Życie: zadzwoń do nas! 22 774 55 31
22 775 31 89

Poniedziałek - piątek
7:00-20:00
Sobota
7:00-13:00