Regulamin parkingu - Przychodnia Lekarska ŻYCIE, Nowy Dwór Mazowiecki
x

Informacje dla Pacjentów

Regulamin parkinguRegulamin Parkingu Przychodni Lekarskiej Życie

 1. Parking znajduje się przy ul. Targowej 8 w Nowym Dworze Mazowieckim (zwany dalej Parkingiem) i stanowi teren prywatny Prywatnej Przychodni Lekarskiej Życie s.c. (zwana dalej Przychodnią).
 2. Wjazd na Parking oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i wszystkich jego postanowień. Osoby, które nie zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu nie powinny wjeżdżać na teren parkingu, bądź niezwłocznie go opuścić.
 3. Parking jest terenem prywatnym, przeznaczonym dla samochodów osobowych i jest czynny w godzinach pracy Przychodni. Parking jest częściowo monitorowany.
 4. Parking nie jest strzeżony.
 5. Parkowanie przeznaczone jest jedynie dla:
  • Pracowników Przychodni,
  • Pacjentów Przychodni, na zasadach uregulowanych w treści niniejszego regulaminu.
 6. Pacjenci Przychodni uprawnieni są do bezpłatnego parkowania samochodów osobowych w dniu wizyty lekarskiej, w czasie jej trwania oraz w czasie bezpośrednio poprzedzającym i następującym po tej wizycie – maksymalnie 3h.
 7. Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na Parkingu, w tym za szkody w pojazdach wyrządzone przez innych użytkowników Parkingu.
 8. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz.1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie Parkingu wynosi 10 km/godz.
 9. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do pozostawienia samochodu na wyznaczonym miejscu parkingowym, w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów, w szczególności nie utrudniający dojazdu do Przychodni.
 10. Użytkownik Parkingu odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane jego zachowaniem szkody w Parkingu i mieniu na nim pozostawionym.
 11. Administrator jest uprawniony do odholowania na inny parking płatny na koszt właściciela pojazdu, który:
  • został zaparkowany w sposób utrudniający ruch;
  • został zaparkowany na miejscu zarezerwowanym, oznaczonym kopertą lub numerem rejestracyjnym pojazdu;
  • został pozostawiony na parkingu przez osobę nie będącą Pracownikiem, ani Pacjentem, bądź też przez Pacjenta, ale w celu nie związanym z wizytą lekarską, bądź też w czasie znacznie przekraczającym czas tejże wizyty;
 12. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z Parkingu, a korzystający wyraża na to zgodę.
 13. Każdy, kto stwierdzi naruszenie przepisów ruchu drogowego lub niniejszego Regulaminu, powinien zawiadomić o powyższym Przychodnię.
  Partnerzy