Psycholog dziecięcy - Przychodnia Lekarska ŻYCIE, Nowy Dwór Mazowiecki
x

Psycholog dziecięcy Nowy Dwór Mazowiecki

Psycholog dziecięcyRolą psychologa dziecięcego jest zweryfikowanie, czy rozwój i zachowanie dziecka nie odbiega od normy. Jeżeli martwcie się Państwo o swoje dziecko, proponujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z:
 • agresją,
 • depresją u dziecka,
 • edukacją (np. dysleksja rozwojowa, fobia szkolna),
 • kontaktami społecznymi,
 • lękiem separacyjnym,
 • masturbacją dziecięcą,
 • moczeniem nocnym,
 • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • nieśmiałością,
 • odżywianiem,
 • przemocą (której dziecko było świadkiem),
 • rozwodem/ rozstaniem rodziców,
 • rozwojem,
 • śmiercią bliskiej osoby,
 • wychowywaniem,
 • zazdrością o rodzeństwo.


Praca terapeutyczna z dziećmi:

 • ze spektrum autyzmu,
 • z ADHD,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną np. z osobami ze spektrum autyzmu,
 • z niepełnoprawnością intelektualną, padaczką,
 • z problemami rozwojowymi,
 • z problemami z emocjami,
 • z problemami społecznymi,
 • z zespołem Downa.


Trening umiej
ętności społecznych (TUS) 
Warsztaty, które mają na celu wspomagać rozwój dziecka w sferze umiejętności społecznych, budowaniu relacji interpersonalnych oraz doskonaleniu umiejętności pracy w grupie na konkretnych ćwiczeniach i zadaniach. Podczas zajęć dzieci mają możliwość nauczenia się nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, wyrażania myśli, emocji tych dobrych i złych w sposób akceptowalny przez otoczenie, rozwiązywania konfliktów oraz nauczenie się funkcjonowania każdego dnia w grupie rówieśniczej. Warsztaty będą prowadzone z elementami dramy, arteterapii, treningu zastępowania agresji, relaksacji, bajkoterapii oraz Weroniki Sherborn.

Warsztaty skierowane są do dwóch grup wiekowych max. 10 osób w grupie: grupa młodsza 5-6 lat, grupa starsza 10-12 lat. Przy­ję­cie do grupy Tre­ningu Umie­jęt­no­ści Spo­łecz­nych poprze­dzone jest kon­sul­ta­cją u psy­cho­loga, w celu zebrania wywiadu dotyczącego funkcjonowania dziecka na co dzień.

Terapia ręki
Zajęcia terapii ręki polegają na wspieraniu rozwoju tzw. małej motoryki u dzieci. Warto z nich skorzystać, jeśli dostrzegasz u swojego dziecka któryś z poniższych objawów:

 • kłopoty z cięciem, lepieniem, wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików,
 • niechęć do rysowania
 • niedokładne kreślenie szlaczków i literek,
 • nieprawidłowe trzymanie ołówka - ściskanie go za lekko, lub za mocno.


Psychomotoryka

Terapia adresowana jest do dzieci z następującymi trudnościami rozwojowymi:

 • brak orientacji w przestrzeni i w czasie tj. np.: brak zaufania do siebie i trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem, nieśmiałość, mała samodzielność,
 • brak znajomości stron „lewa – prawa”,
 • duża męczliwość, niezręczność, „potykanie się o własne nogi”,
 • łatwość tracenia równowagi,
 • mylenie określeń: dziś – jutro – wczoraj, teraz – potem,
 • mylenie pojęć: nad – pod, za – przed, do – z,
 • opóźniony rozwój mowy i trudności w porozumiewaniu się: dysfazja, zaburzenia artykulacji, opóźnienie w konstrukcji zdań,
 • słaba koordynacja ruchowa lub jej brak (trudności z chodzeniem po schodach, nauką jazdy na rowerze, itp.),
 • trudności w uczeniu się i problemy szkolne:
  • mylenie kolorów i kształtów,
  • trudności i niechęć do rysowania, rysunek ubogi w szczegóły,
  • trudności w opanowaniu umiejętności liczenia, czytania, pisania;
 • trudności w wykonywaniu czynności ruchowych,
 • występowanie współruchów,
 • wyraźne opóźnienie znajomości schematu ciała (np. nieprawidłowe nazywanie części ciała i rysowanie postaci człowieka),
 • zaburzenia lateralizacji, tj. brak dominacji jednej ze stron ciała, lewej lub prawej,
 • zaburzenia zachowania o charakterze nadpobudliwości ruchowej lub emocjonalne, trudności z koncentracją uwagi, połączone często z niską samooceną dziecka. Lękliwość, bierność, nadwrażliwość, objawy depresji, impulsywność,
 • zbyt długo utrzymująca się oburęczność, brak przewagi w używaniu lewych lub prawych części ciała.Psycholog dziecięcy: grafik


ZAPISY CZASOWO NIEDOSTĘPNE

Uwaga! W każdym przypadku przed przybyciem do Przychodni prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności specjalisty i umówienia wizyty.
  Partnerzy